Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

(AT-20200815)

A Next Evolution Kft. jelen adatvédelmi nyilatkozat útján informálja az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatos tényekről. A tájékoztatás a kezelt adatok őrzésének céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról, az adatkezelésekkel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjed. Az adatkezelési gyakorlat mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzíti.

Cégünk az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával dolgozza fel, kezeli és tárolja az érintettek adatait.

Az adatkezelő:

Next Evolution Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Százszorszép utca 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-203212
Adószám: 25158416-2-13
E-mail: next (at) nextevo (pont) eu
Telefon: +36 70 244 88 63

A kezelt adatok köre megrendelések esetén:

- Vezetéknév / Keresztnév
- Telefonszám
- E-mail cím
- Munkáltatói cégadatok, telephelyi cím

Egyéb esetekben a fentieken kívül az érintett választása szerinti további adatok kerülnek/kerülhetnek megadásra):
- Beosztás
- Levelező rendszer beállítástól függően esetlegesen fénykép.

A megadott személyes adatok valódiságát nem, csak a cégadatok helyességét ellenőrizzük a hiteles nyilvántartásokból fellelhető adatatok alapján. A megadott adatok helyessége az érintett felelőssége.

Az adatkezelés főbb jogalapjai:

• Szerződés teljesítése:

A szerződéses kötelezettségeink, így a megrendelések teljesítése (a megrendelés folyamatáró/állapotáról szóló értesítés), a megrendelés megtörténtének, teljesítésének és annak megfelelőségének igazolása, ellenőrzése, esetleges reklamációs ügyintézés, illetve a számlázás biztosítása és a megkötött szerződések bizonyítása.

• Jogi kötelezettség teljesítése:

A mindenkor hatályos jogszabályoknak, helyi rendeleteknek történő megfelelés.

• Hozzájárulás alapján:

Külön e célú nyilatkozat alapján, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy rendelkezésre bocsátott adatait DM küldemények (azaz reklámküldemények) megküldése érdekében használjuk, úgy az adatkezelés célja kifejezetten ezen küldemények megküldése.

• Jogos érdek alapján:

A megkeresések és az azokra küldött érdemi válaszok, ajánlatok készítése céljából történő adatkezelés. Beszállítóink (eladók/szolgáltatást nyújtók) beérkező ajánlatainak feldolgozása céljából történő adatkezelés - amely így az eladó/szolgáltatást nyújtó cég jogos érdeke.

Az adatkezelés minden esetben önkéntes hozzájáruláson és/vagy rá utaló magatartáson alapul. Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtűnk és dolgozunk fel, amelyeket a önkéntesen bocsátanak cégünk rendelkezésére. Ezen adatokra az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához, fejlesztéséhez, illetve a keletkező beszerzési igények és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez van szükség.

A jelen Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra cégünk a megadott adatokat nem használja fel.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes, nem kötelező adatok kezelése azok önkéntes megadásától azok törléséig tart. A Next Evolution Kft. felé történő megrendelés leadásával az adatok minimum a jogszabály kötelező rendelkezése szerinti időtartamig  megőrzésre kerülnek. Az adatokat továbbá a szolgáltatásunk folyamatos, gördülékeny biztosításának céljából és a szolgáltatás színvonalának a visszakereshetőség elve alapján visszavonásig őrizzük.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul a megküldött adatok felhasználásához. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően a személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig indokolt, illetve az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

A kezelt személyes adatokat semmilyen esetben sem továbbítjuk, adjuk át, illetve tesszük nyilvánossá. Az adatfeldolgozással megbízott cégeken kívüli harmadik személynek, kivéve nem adjuk át - kizárólag, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelez minket.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A Next Evolution Kft. a kezelt adatokat nem továbbítja más, harmadik személy részére. Adatfeldolgozást  – az adatfeldolgozóval fennálló szerződés időtartama alatt – az alábbi cég végeznek számunkra:

NETregator Kft.
1136 Budapest, Hun utca 2., Magyarország
- adattárolás, levelezés, tárhelyszolgáltatás

ShopRenter.hu Kft
4028 Debrecen, Kassai út 129.
- Adattárolás; webshopban keletkezett adatok

KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
- Adattárolás; számlázási folyamat során keletkezett adatok

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
- Adattárolás; szállítás során, küldemény kézbesítéséhez szükséges adatok

Google LLC (“Google”)
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
- adattárolás, levelezés, adatbiztonság fokozása, statisztikai adatok feldolgozása

Egyéb megbízások alapján, szerződéses Partnereink, egyéni vállalkozók, futár- és szállítmányozó cégek a szerződéses feladataik teljesítésének céljából adatait megismerhetik az adott cél elérésig. Cégünk irányelve alapján ezen rendelkezésükre bocsátot adatokat a cél teljesülését követően azonnal – a törvényi előírásokat betartva – kötelesek megsemmisíteni.

A Next Evolution Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló Adatfeldolgozók tevékenységüket a velük fennálló szerződés tartama szerint végzik. Az Adatfeldolgozók az adatokat és azok felhasználását érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a cégünk rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat cégünk rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kötelesek tárolni és őrizni.

Az adatok megismerésére jogosultak köre, adatkezelő személye:

A kezelt adatok kizárólag szervezetünk azon munkavállalói részéről kerülnek megismerésre, akik az adott célhoz kötötten szükségszerűen meg kell ismerjék az adatokat.

Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről:

A tudomásunkra jutott adatokat irányelveinknek megfelelően a lehető legnagyobb biztonsággal kezeljük.

A különböző forrásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében cégünk a megfelelő technikai megoldássokkal biztosítja, hogy a tárolt adatok ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába. Hálózatunk és adatfeldolgozóink hálózatai, valamint az azokon található adatok és adatbázisok is védettek a számítógéppel  támogatott  csalás,  kémkedés, számítógépvírusok és a  számítógépes  betörések ellen.

Cookie-k:

A kezelt személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, kérünk Öntől. A böngészésre használt eszközén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezünk el és olvasunk vissza. Ha a böngésző egy korábban elmentett sütit visszaküld, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó korábbi látogatását az aktuálissal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezen sütik fel a látogató személyazonosságának beazonosítására önmagukban nem használhatóak.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Bővebb tájékoztatást a Cookie tájékoztató menüpontban talál.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

- A tájékoztatás kéréshez való jog

Írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy cégünk:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,

- A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

- A törléshez való jog
Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését, de azt csak abban az esetben kell megtennünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• Adatgyűjtés céljából a személyes adatokra már nincs szükség.

• Hozzájárulás alapján történő adatkezelés visszavonása. (Ha hozzájárulás és egyúttal más jogalap alapján is kezeltük is az adatokat, a hozzájárulás megszűnésével még mindig lehetséges egyéb más jogalap; például jogi előírás amely miatt az adat nem törölhető.)

• Az érintett adatkezelés elleni tiltakozása esetén.

• Az adatok jogellenes kezelése esetén.

• Jogi kötelezettség miatti törlés.

Az Európai Parlament (EU) 2016/679 rendelete a törlés kapcsán - amennyiben valamelyik fenti feltétel helytálló - az adatkezelő oldalán ésszerűen elvárható mennyiségű erőfeszítést feltételez. Ha az adatok tárolásának jellege a törlést különösképpen megnehezíti, abban az esetben az adatkezelő a törléstől alapos indokkal eltekinthet.

Törlési kérelem esetén a törlési igényről adatfeldolgozóinkat is informáljuk.

- Adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog
Az adat alanya ellene van az adatkezelésnek, de nem azt szeretné, hogy eltávolítsuk a rendszerből, csupán hogy ne kezeljük az adatait.
(A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.)

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy véli, hogy adatait cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a tárolt adatait ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig cégünk tovább tárolja a személyes adatot, majd ezt követően törli azon adatokat, amelyek a törvények betartásához nem szükségesek.

- Adathordozáshoz való jog
Az érintett kérheti, hogy a róla meglévő információinkat, gépi feldolgozásra alkalmas formában adjuk át, hogy ő azt más szolgáltatóval, más rendszeren tudja használni.

- A tiltakozáshoz való jog
Írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Next Evolution Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Százszorszép utca 17.
E-mail: next (at) nextevo (pont) eu
Telefon: +36 70 244 88 63

Az adat alanya a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kérelmezheti az adatkezelőtől, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, egyúttal tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az adatokkal kapcsolatos információkérés, illetve jogérvényesítés esetén a fenti elérhetőségeinken érdeklődhet, illetve veheti fel velünk a kapcsolatot.

Cégünk az írásbeli megkeresés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve végzi el a kért módosítást.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, annak költségét a Hatóság előlegezi és viseli.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: + 36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (at) naih (pont) hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat az adatkezelő jogsértése miatt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértéssel kapcsolatos per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megsértésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Fel kívánjuk hívni az Érintettek szíves figyelmét az Info tv. 6. § (5) bekezdésére, amelynek értelmében az önkéntesen megadott személyes adatot az adatkezelő a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Fontos, hogy a fenti érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban kell, hogy álljon.